คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ปณิธาน  
มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม
 
ปรัชญา
ทันตแพทย์เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ มีความรู้และความชำนาญในวิชาชีพ ช่วยเหลือชุมชน สังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

วิสัยทัศน์   
     ผลิตทันตบุคลากรที่มี  ทักษะด้านวิชาการ พร้อมรับใช้สังคม ชุมชน  สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน พร้อมก้าวสู่สากล ในปี 2562

พันธกิจ 
           1) ผลิตบัณฑิตทุกระดับให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ได้มาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของชุมชน และสังคม รวมถึงเตรียมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
             2) ให้บริการทางทันตสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเป็นที่ยอมรับระดับอาเซียนและนานาชาติ
             3) ทำการศึกษาวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ทางทันตแพทยศาสตร์ และสาธารณสุขเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เชื่อมโยงกับปัญหาและการพัฒนาของชุมชนและสังคม
             4) ให้บริการวิชาการ บูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม 
             5) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของไทย และท้องถิ่น รวมถึงอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
แก้ไขเว็บนี้