สายตรงคณบดี

รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร. คมสรรพ์ บุณยสิงห์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์