คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร

268 จำนวนผู้เข้าชม | ข่าวประชาสัมพันธ์

Share

คณะทันตแพทยศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร  เพื่อต้อนรับครูแนะแนวและนักเรียนจากจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมกันนี้ทางคณะยังได้ร่วมจัดนิทรรศการ UP Open House 2018  เพื่อแนะนำหลักสูตรและการรับเข้าศึกษาต่อของคณะ โดยมีนางสาวอรวรรณ  ตันวงค์ นักวิชาการศึกษา และ นายปรีชา อ่วมนาค เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้ให้ข้อมูล อธิ การรับเข้าศึกษา ค่าเทอม การเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นต้น พร้อมรับเอกสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีนักเรียนจากหลายโรงเรียนสนใจสอบถามข้อมูลจำนวนมาก เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 256 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)  มหาวิทยาลัยพะเยา

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง