คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2561

522 จำนวนผู้เข้าชม | ข่าวประชาสัมพันธ์

Share

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์ คณบดีคณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีไหวครูและวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีและมอบรางวังเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิต ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่าง ๆ  ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มีผู้ได้รับรางวัลประกอบด้วย

เกียรติบัตร “บุคลากรที่สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานิสิต” ประจำปี 2561

  1. ทันตแพทย์เฉลิมชัย วุฒิพิทยามงคล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
  2. นางสาวเจตนา ตลับศรี หัวงานกิจการนิสิต

รางวัลนิสิตเกียรติยศ ประจำปี 2561

เสื้อสูท “ผู้นำนิสิต” ประจำปี 2561

เกียรติบัตร “นิสิตเกียรติยศ” ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมวิชาการและทักษะชีวิต ประจำปี 2561

เกียรติบัตร “นิสิตเกียรติยศ” ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

ภาพ: กองกิจการนิสิต, ปรัชญดล  รัตนสุวรรณ   

ข่าว:  ปรัชญดล  รัตนสุวรรณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง