คณะทันตแพทยศาสตร์รับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร( AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2560

412 จำนวนผู้เข้าชม | ข่าวประชาสัมพันธ์

Share

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมผู้บริหารประจำคณะ ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นดี ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาสหเวชกรรม ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และ ดร.น้ำเงิน  จันทรมณี อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2560  โดยคณะกรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้กรุณาให้คำแนะนำหลังจากสรุปผลการตรวจฯ จากประสบการณ์และข้อมูล ซึ่งมาจากการสัมภาษณ์บุคลากรและนิสิต ที่มาบอกเล่าความต้องการและสะท้อนถึงปัญหาต่าง ๆ ทั้งจากภายในคณะและมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาหลักสูตรของคณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ/ขาว : ปรัชญดล รัตนสุวรรณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง