ความร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ ณ จังหวัดเชียงใหม่

394 จำนวนผู้เข้าชม | ข่าวประชาสัมพันธ์

Share

 

เช้าวานนี้ (19 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์หญิงศันสณี  รัชชกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย หัวหน้าสำนักงาน และนางสาวเสาวนีย์  กันธิมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เดินทางเข้าพบนายแพทย์วรัญญู  จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และเวลา 13.30 น. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ เดินทางต่อไปยัง โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าพบ
นายแพทย์ธำรง หาญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งการเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตและขอความอนุเคราะห์บุคลากร
จากหน่วยงานดังกล่าว เพื่อการจัดการเรียนการสอนของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
พะเยากับกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

ภาพ: ณิชาภา  ยอดเมืองชัย

ข่าว: ปรัชญดล รัตนสุวรรณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง