คณะทันตแพทยศาสตร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ CUPT QA ประจำปีการศึกษา 2560

327 จำนวนผู้เข้าชม | ข่าวประชาสัมพันธ์

Share

 

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมผู้บริหารประจำคณะ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ CUPT QA ประจำปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาสหเวชกรรม ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษสาขารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะกรรมการฯ ยังได้กรุณาให้คำแนะนำและอธิบายสรุปผลการประเมินแก่ผู้บริหาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาคุณภาพภาพการศึกษาของคณะและพร้อมรับการประเมินในปีการศึกษาต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ถึง วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม  ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

ภาพ/ข่าว: ปรัชญดล  รัตนสุวรรณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง