คณะทันตแพทยศาสตร์หารือการเตรียมความพร้อมในการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์จังหวัดลำปาง

320 จำนวนผู้เข้าชม | ข่าวประชาสัมพันธ์

Share

วันนี้ (1 พ.ย. 2561) ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ นำโดย รองศาตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์ คณบดี ทันตแพทย์อุทัยวรรณ  กาญจนกามล รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิจัย ทันตแพทย์เฉลิมชัย  วุฒิพิทยามงคล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย หัวหน้าสำนักงาน และนางสาวเสาวนีย์  กันธิมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าพบนายแพทย์ทรงวุฒิ  ทรัพย์ทวีสิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต ด้านแหล่งฝึกปฏิบัติทันตกรรมในโรงพยาบาลสำหรับนิสิตทันตแพทย์ พร้อมกันนี้ทางทันตแพทย์ณรงชัย ดำเนินสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม ยังได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ชมความพร้อมของสถานที่ซึ่งจะใช้เป็นแหล่งฝึกสำหรับนิสิตทันตแพทย์ในอนาคต ณ โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง