พิธีมอบเสื้อกาวน์นิสิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 2

303 จำนวนผู้เข้าชม | ข่าวประชาสัมพันธ์

Share

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้กับนิสิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 2 จำนวน 28 คน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดร.เสมอ  ถาน้อย

รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  โดยพิธีมอบเสื้อกาวน์ เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่นิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 

ซึ่งจะต้องเริ่มฝึกปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในชั้นคลินิก ภายในศูนย์บริการทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 

ณ ห้อง UB004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   สาละวิน มาลา และ นฤชิต ทรัพย์ทวี    
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ    

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง