ข่าวทั้งหมด

คณะทันตแพทยศาสตร์จัด “พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561”

รายละเอียด

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2561

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Faculty of Dentistry, University of Malaya, Malaysia.

รายละเอียด

คณะทันตแพทยศาสตร์ ลงพื้นที่หมู่ 6 วัดแม่กาไร่ โครงการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม

รายละเอียด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างคณะทันตแพทศาสตร์(แก้ไขครั้งที่1)

รายละเอียด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายละเอียด

ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

รายละเอียด

ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสาร และตำราคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 42 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

รายละเอียด