แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

รายละเอียด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียด

เพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2

รายละเอียด

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 3

รายละเอียด

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2

รายละเอียด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างคณะทันตแพทศาสตร์(แก้ไขครั้งที่2)

รายละเอียด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายละเอียด