ผู้บริหาร

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร. คมสรรพ์ บุณยสิงห์

ตำแหน่ง : คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

Email : punyasingh@hotmail.com

เบอร์โทรภายใน : 3442

รายละเอียด

รองคณบดีฝ่ายวิชาการทันตแพทย์หญิง ศันสณี รัชชกูล

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

Email : rajchagool@gmail.com

เบอร์โทรภายใน : 4787

รายละเอียด

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตทันตแพทย์ เฉลิมชัย วุฒิพิทยามงคล

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

Email : Lerm_v@hotmail.com

เบอร์โทรภายใน : 3422,4786

รายละเอียด

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิจัยทันตแพทย์ อุทัยวรรณ กาญจนกามล

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิจัย

Email : kuthaiwan@gmail.com

เบอร์โทรภายใน : -

รายละเอียด

หัวหน้าศูนย์ทันตกรรมศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิง วราภรณ์ ฐิตินันทพันธุ์

ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์ทันตกรรม

Email : dtwth2015@gmail.com

เบอร์โทรภายใน : 4785

รายละเอียด